طرح تعطیلی پنجشنبه ها چند وقتی است که در مجلس مطرح شده است در ادامه زمان اجرای این طرح را مشاهده کنید