افشین کیماسی ستاره عصر جدید می باشد که اخیرا افراد ناشناس به او حمله کردند در ادامه مشاهده کنید

حمله