پله برقی عابر پیاده در شوشتر به غارت رفت در ادامه مشاهده کنید

پله برقی