یک سارق وارد شرکتی شد و با کارمند زن درگیر شد و این زن جوان سارق را فراری داد در ادامه مشاهده کنید

درگیری