در عاشورا در خمینی شهر صف عجیبی برای نذری به وجود آمده است در ادامه مشاهده کنید

عاشورا