حاج آقا عالی در حضور رهبر سخنرانی کرد و از مدیران پیر و خسته انتقاد کرد در ادامه مشاهده کنید