فرزند حاج حسین خلج درباره درخواست یک خانم بدنام از مداح معروف را تعریف کرد