پلیس تریاک را از داخل تخمه ژاپنی و اسفنج کشف کرد در ادامه مشاهده کنید