یک سارق به بهانه دوربین مخفی گوشی چند نفر را دزدید در ادامه مشاهده کنید

سرقت