افراد ناشناس به مجسمه کوروش هخامنشی که در حال ساخت بود حمله کردند در ادامه مشاهده کنید