سحر دختر هوادار استقلال بود که در مقابل دادگاه خودش را آتش زد در ادامه ماجرا را از زبان رفیقش مشاهده کنید