در یکی از خیابان های چین یک زن به چند نفر حمله کرد در ادامه مشاهده کنید

حمله