یک موتورسوار در خیابان در حال استراحت بود که ناگهان ماشینی کنترلش را از دست داد و با او تصادف کرد

تصادف