رضا صادقی به دلیل سقوط از پله ها دچار آسیب شده بود به همین دلیل به عمل جراحی رفت اولین فیلم منتشر شده از او بعد از جراحی را ببینید

رضا صادقی