خودروی فرزند سردار رخیمی را توقیف کرده اند در ادامه خاطره جالبی از آن را مشاهده کنید