یک نوزاد را مادرش در پیاده روی خیابانی رها کرد و پا به فرار گذاشت 

نوزاد