در ایسلند طرفداران محیط زیست برای از دست یخچال مراسم یادبود برگزار کردند در ادامه مشاهده کنید