حکم اخراج ترامپ و ملانیا از آمریکا صادر شده است

ترامپ