جانور عجیبی در یکی ایستگاه های متروی متروکه پیدا شد در ادامه مشاهده کنید