وکیل محمد علی نجفی معتقد است مجفی مرتکب قتل نشده است

شهردار