در کلیسا فردی از کیف نفر جلویی به صورت عجیبی دزدی کرد در ادامه مشاهده کنید

سرقت