نوزاد نارسی که شجاعانه با خطرات جنگیده است از بیمارستان مرخص شد

نوزاد