یک زن با لباس پرستاری از یک زن نوزادش را به بهانه ای گرفته بود و آن را ربوده بود که توسط نیروهای پلیس این نوزاد ربوده شده پیدا شد

گمشده
فرادرس