روحانی رئیس جمهور کشورمان در دیدار با مدیران ارشد وزارت خارجه کنایه ای به دولت قبل زد در ادامه مشاهده کنید

روحانی