یک شناور خارجی که حامل سوخت قاچاق بود در خلیج فارس توقیف شد در ادامه مشاهده کنید

کشتی