در بیمارستان یک همراه بیمار با پزشکی درگیر شد و شروع به کتک کاری کردند در ادامه مشاهده کنید

درگیری