گروهی از محل انبار بارهای فرودگاه 750 کیلوگرم طلا به سرقت بردند آن ها لباس پلیس بر تن داشتند و دست به سرقت زدند

سرقت