یک مامور شهرداری کودک دستفروش را به شدت کتک می زد او بعد از کتک زدن او را به سمت دیگری پرتاب کرد در ادامه مشاهده کنید

دست فروش