لحظه توقیف نفتکش انگلیسی توسط تکاوران دریایی سپاه که عصر جمعه بیست و هشتم تیر ماه صورت گرفت .