فاطمه حمامی نقاشی سلمان خان را با پاهایش کشید و سلمان خان بعد از دیدن این نقاشی از این دختر نقاش تشکر کرد در ادامه مشاهده کنید

نقاشی