یک زن در بیمارستان نوزادی را به داخل ساکی انداخت و از بیمارستان فرار کرد او اقدام به فروش نوزاد می کرد که ناگهان توسط پلیس دستگیر شد در ادامه نحوه ربودن نوزاد را مشاهده کنید

نوزاد