یک راننده لودر در چالش باز کردن درب بطری شرکت کرد او تلاش زیادی برای باز کردن درب بطری کرد اما به دلیل اینکه نتوانست با بیل این بطری را له کرد

چالش