عادل فردوسی پور به جشن حافظ سینمایی ها رفت

عادل فردوسی پور