سعید معروف و دوستانش نیز در چالش درب بطری شرکت کردند و با خنده این کار را انجام دادند در ادامه فیلمی از شرکت سعید معروف در چالش درب بطری را مشاهده کنید

چالش