خودپردازی که در شعبه مترو قرار داشت به یک باره به طرز عجیبی هنگ کرد

حوادث