حرف های شنیدنی برانکو قبل از بازی با الدحیل 

برانکو