افشاگری اموال و دارایی های این نماینده ی مجلس به صورت آشکار برای مردم در برنامه ی 10:10 دقیقه