دیروز هلی کوپتر مالک باشگاه لستر سیتی دچار سقوط شد و این قضیه واکنش برنامه ی حالاخورشید را در پی داشت.

حالا خورشید