کنایه و طعنه ی مجری تلوزیون به بی نظمی نمایندگان مجلس در بهارستان

مجرینمایندگان مجلس