افزایش نرخ لبنیات در این چند روز اخیر صورت گرفته است.

شیر