وقتی تماشاچیان بوکس جوگیر می شوند و به جان همدیگر می افتند.

درگیری