3 هوادار تیم زسکا موسکا که در حادثه ی سقوط پله برقی در شهر رم آسیب دیده اند وضعیت وخیمی دارند.

پله برقی