مصاحبه با محمدرضا احمدی و صحبت های او درباره ی دستمزد گزارشگران