نویسنده شو پرسپولیسی ها طاقت خواندن نوشته هایم را ندارند.

پرسپولیس