مرد جوانی پیرمرد و پیرزنی را که در حال سقوط از پله برقی بودند را نجات داد

پله برقی