دیدار جمعی از ورزشکارانی که در بازی های جاکارتا مدال آورده بودند با رهبر

رهبرجاکارتا