مجری تلویزیون با کنایه به بازیکنان دستگیر شده در پارتی گفت: اگه ناراحتین باید ناراحت بمونید دیگه!

فرادرس