جو بايدن، رئيس جمهور آمريکا پس از سخنرانی در يک مرکز پژوهشی هنگام پايان سخنانش مسير خروج از محل سخنرانی را فراموش کرد.

️او سپس با کمک گرفتن از مسئولين برگزاری همايش و صدا کردن آنها در بالای تريبون راه خروج را پيدا کرد.

فرادرس