رئیس جمهور در اشتباهی عجیب آیت الله حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم را آیت الله حائری اراکی خواندند.