یک گربه در حال تماشای مستندی از پرواز یک عقاب بود که از حرکت عقاب به سمت دوربین ترسید.